Marmara üniversitesi bilgisayar ve kontrol öğretmenliği

Contents

 1. Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 2. Programlar Hakkında Bilgi
 3. marmara üniversitesi bilgisayar ve kontrol öğretmenliği

Hangi programa yerleşeceğini öğrenmek için bilgilerini güncelle! Eksik veya yanlış bilgi girdiniz. Lütfen kontrol edip tekrar deneyiniz. Eğer bilgileriniz hala güncellenemiyor ise bilgilerinizi bize  destek parlakbirgelecek. Belge sisteminde oluşan yoğunluktan dolayı geçici olarak bilgilerinize erişememekteyiz. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyin. Verdiğiniz TC Kimlik numarası ve doğrulama kodu kombinasyonun ait bilgi bulunamadı. Lütfen bilgilerinizi gözden geçirip tekraar deneyin.

Bu kontrol kodu daha önce kullanılmıştır.


 1. Ders Müfredatları - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi - Marmara Üniversitesi;
 2. araç görev takip programı!
 3. İstanbul Marmara Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralamaları, Kontenjanları ve Bölümleri!
 4. telefon gps takibi.
 5. android casus ücretsiz;
 6. ucretsiz casus yazilim indir!
 7. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Yorumları.

Lütfen kullandığınız hesaptan bağlanın. Bu eposta adresi daha önce kullanılmış. Bu email adresi sistemimizde bulunmaktadır. Aşağıdaki linki kullanarak giriş yapabilirsiniz.

Öğrenim gördükleri programa göre, g. Mezun oldukları ortaöğretim kurumuna göre anlamlı fark var mıdır? Tarama modelleri geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlar Karasar, Bu ölçek Brown tarafından geliştirilmiştir. Ölçek beşli Likert biçimindedir.

Ayrıca, öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm, sınıf düzeyi, yaşları, cinsiyetleri, yaşadıkları bölge, yaşadıkları yerleşim tipi ile ilgili bilgiler de bu ölçek dâhilinde toplanmıştır. Ölçek uygulaması ile elde edilen veriler SPSS programına aktarılarak çözümleme yapılmıştır. Veriler üzerinde bağımsız gruplar t-testi ve Anova tekniklerine göre analiz yapılmış, elde edilen bulgular yorumlanmış ve tartışılmıştır.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Araştırmanın bağımsız değişkenleri olarak bu değişkenlerin belirlenmiş olmasında öz-yeterliği etkileme olasılığı bulunmaktadır. Öğrencilerin büyük bölümü yükseköğretim programına yerleştirilmeden önce kent merkezinde yaşamaktadır. Bunun sonucunda iki kategori yaş ve yaş oluşmuştur. Bu nedenle analiz olarak bağımsız gruplara t-testi uygulanmıştır.

Araştırma kapsamında sınanan bir diğer durum, yoğun biçimde bilgisayar eğitimi alan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü ile sadece temel bilgisayar becerileri konusunda eğitim alan ilköğretim Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 6, Haziran , s. Ve Öğrt. Bir diğer araştırılması gereken durum ise sınıf değişkeni açısından anlamlı düzeyde bir farkın olup olmadığıdır. İnanılmaktadır ki öğrencilerin üst sınıflarda bilgisayar becerileri daha da gelişmektedir.

Sınıflar 71 3,83 0,56 1, 0, Sınıf II. Bilgisayara sahip olma anlamında yükseköğretim programına yerleştirilmeden önce kentte yaşayanların daha şanslı olduğu bilinmektedir. Bu durumun anlamlı düzeyde bir fark yaratıp yaratmadığı araştırılan bir diğer durumdur. Bu düşünceden yola çıkılarak bilgisayar öz-yeterlikleri bakımından coğrafi bölge karşılaştırmasının yapılması anlamlı bulunmuştur.

Tablo 7: Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları arasında geldikleri bölgelere göre Anova testi tablosu Varyansın Kareler Kareler N X Kaynağı Toplamı sd Ortalaması F p Akdeniz 58 3,66 Gruplararası 3, 5 0, 1. Anadolu 4 3,10 G. Gelecekte öğretmenlerin teknoloji ile yakın ilişki içinde olacakları düşünüldüğünde bilgisayar öz-yeterlik algılarının bilinmesi yürütülecek eğitimin niteliğinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır.

Bu amaçla öğretmen adaylarının hizmet öncesi bilgisayar öz-yeterlik algıları çeşitli değişkenler açısından ele alınmıştır. Çalışma grubundaki öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik algıları arasında yaşlarına göre anlamlı fark olup olmadığı bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre yaş bakımından anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuç Yılmaz ve diğerlerinin araştırma bulgularını desteklemektedir.

Araştırma kapsamına alınan bölümlerden biri doğrudan bilgisayar becerilerine yönelik eğitim alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği , diğeri ise bilgisayara yönelik eğitim almayan İlköğretim Matematik Öğretmenliği bir bölümden seçilmiştir. Dolayısıyla bu iki bölümün karşılaştırılması önemli görülmüştür. Bilgisayar öz-yeterlik algısının alt-üst sınıflar açısından durumu test edilmek istenmiş, yapılan analiz sonucunda birinci ve ikinci sınıflar arasında bir fark olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin öğrenim gördükleri programlara kayıt yaptırmadan önce yaşadıkları bölge ve mezun oldukları ortaöğretim kurumu itibariyle de karşılaştırma yapılmış, bu her iki boyut arasında da anlamlı fark bulunamamıştır.

Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında, erkek öğrencilerin öz-yeterlik algı ortalama puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu ortalamalar yaş ilerledikçe artmıştır. Bunun yanında bilgisayar öğretmenliği öğrencilerinin öz-yeterlik ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgu Akkoyunlu ve Kurbanoğlu tarafından yapılan araştırma bulgusu ile paraleldir. Kır yerleşim türünden gelen öğrencilerin ortalama puanları daha yüksek bulunmuştur.

Programlar Hakkında Bilgi

Ayrıca mezun olunan ortaöğretim kurumu dikkate alındığında, meslek lisesinden mezun olan öğretmen adaylarının ortalama puanlarının en yüksek olduğu, buna karşın özel eğitim kurumlarından mezun olan öğretmen adaylarının puan ortalamalarının en düşük olduğu görülmüştür. Son olarak bölüm değişkeni açısından bakıldığında en yüksek ortalamanın Marmara bölgesinde, en düşük ortalamanın Doğu Anadolu bölgesinde gerçekleştiği görülmüş, bu bulgunun gelişmişlik düzeyinden kaynaklanan bilgisayara erişim imkânları ile ilgili olabileceği düşünülmüştür.

Bütün bu bulgular ışığında bilgisayar öz-yeterlik inancının öğretmen adaylarının mesleki gelecekleri üzerinde etkisi olduğu düşünüldüğünden, öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterliklerinin arttırılmasında bilişim teknolojilerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkili olabileceği söylenebilir. Ayrıca bilgisayar becerilerinin diğer bazı gelişimsel özellikler gibi öğretmenlerin çeşitli haklar edinmesinde bir kriter olarak belirlenmesi, öğretmenler açısından bir teşvik unsuru olarak planlanabilir. Okullardaki teknoloji kullanım imkânlarının geliştirilmesi ile öğretmenlerin öz-yeterliklerini arttırma konusunda gelişim sağlanabileceği umulabilir.

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar özyeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : Akkoyunlu, B. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi böte bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki.

Aşkar, P. İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili özyeterlik algısı. Bu bölümü okurken yeterince zorlandık. Hatta ne okuduğumuzu bilmez hale geldik. Görmediğimiz fazla birşey yok, sanayinin her dalında kendini geliştirebilecek altyapıyı hazırlıyorlar. Hocalarımız sağolsun sınav öncesi pek ders çalışmaya fırsat vermiyorlar.

Bölümü tercih ederken 2 kere değil en az 10 kere düşünmeniz gerekebilir. Tavsiyem bölümle ilgili olan herşeyi araştırmanız olacaktır. Girdikten sonra bir daha geri dönüş olmuyor malesef. Biraz da mecburiyetten seçmiş birisi olarak, girdikten sonra hazırlık hariç 4 yılımın boşa geçtiği düşüncesindeyim. İsim olarak çok iyi bir üniversite ve bölüm olabilir, fakat içerik olarak çok fazla birşey bulamayabilirsiniz. Çok fazla ders gösterilmesine rağmen ne kadarının gerekli olduğu tartışılır. Gerekli olanların da müfredatı tartışılır. Öğretmen olmak istiyorsanız dersleri geçmeye çalışıp KPSS ye hazırlanmanız daha iyi olacaktır.

Şayet sektörde çalışmak istiyorsanız kendinizi üniversite dışında geliştirmeniz gerekmekte. Herşeyi kötü değil tabiki, çok iyi öğretmenleri var, özellikle hazırlık sınıfı çok iyi ydi. Vaktiniz oldukça, derslerden vakit kalırsa tabi, üni kulüplerine yazılın derim. Hayat sadece ders çalışmakla öğrenilmiyor. Abi BÖTE okursam meslek lisesinde çalışamamki bölüm dersleri giremem diye biliyorum Mühendislik okursam işsiz kalma olanağım da oluyor. Tef'in zor olduğunu bende biliyorum ama 4 sene meslek lisesinden altyapım var.

Vallahi tam tefe odaklanmışken kafam yine karıştı..

Böte mezunları meslek lisesinde çalışabiliyor muki? Kafanı karıştıracak bir şey yok.

twinkrice.com/usr/53/2668.php

marmara üniversitesi bilgisayar ve kontrol öğretmenliği

Teknolojileri Fakültelerine öyle bir hak tanınıyorsa Formasyon için sınava gireceksin sonra formasyon alacaksın sonra KPSS ye gireceksin tabi o zamana kadar MEB de açık kalırsa atanabilirsin. Editörler En yeni konular En yeni cevaplar Yardım. Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır. Tef Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği. Kısacası okul kapalı olduğu zamanlarda da bilgisayar öğretmenleri ek ders alırlar mı?


 • Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği Mezunları.
 • Marmara bilgisayar ve kontrol öğretmenliği.
 • iphone 6 arama sesi kaydetme.
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği;
 • BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ » Sayfa 1 - 1.